Prekių katalogas

Duomenų apsauga

 • I. Bendrosios nuostatos

  1. Šios Duomenų apsaugos taisyklės reglamentuoja elektroninės parduotuvės (toliau – BTN.LT) ir BTN.LT kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
  1.1. BTN.LT tvarkytoja, UAB "BTN" (įmonės kodas 300 542 783, rejestro tvarkytojas – VĮ Registrų centras), Gedimino pr. 64, Vilnius, atsako už www.btn.lt naudotojų pateiktos asmeninės informacijos tvarkymą.
  2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
  3. BTN.LT vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
  3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  3.1.1. Registruotis BTN.LT prašomi naudotojai, kurie pageidauja pirkti prekes BTN.LT virtualioje parduotuvėje, užsakyti prekių pristatymo ir kitas paslaugas, gauti UAB "BTN" naujienas apie prekes, metodinę medžiagą, ir/ar kitą UAB "BTN" platinamą informaciją.
  3.1.2. UAB "BTN" naudoja registracijos formose pateiktus asmens duomenis (pvz., vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą registracijos formose nurodytą informaciją) išimtinai naudotojo užklausoms ir užsakymams vykdyti bei atsiųsti jam naudingą informaciją ar prireikus su juo susisiekti.
  3.1.3. Kai kurie kiti duomenys, tokie kaip naudotojo jungimosi Interneto domenas ir IP adresas, operacinės sistemos ir naršyklės tipas, aplankyti puslapiai, apsilankymo data ir laikas, gali būti automatiškai kaupiami BTN.LT naudojimo apskaitos ir optimizavimo tikslais.
  3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
  3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
  3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;
  3.3.1.1. sutikimas laikytis Elektroninės prekybos taisyklių, reiškia, kad naudotojas yra susipažinęs su šia duomenų apsaugos politika ir sutinka su šios politikos nuostatomis bei UAB "BTN" teisėmis bei pareigomis tvarkant naudotojo asmens duomenis;
  3.3.3. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
  3.3.4. naudotojas sutinka gauti informaciją ir/arba naujienlaiškius, kurie yra siunčiami Tiesioginės rinkodaros tikslais, kaip nurodyta šių taisyklių VII skyriuje;
  3.3.5. BTN.LT įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
  3.3.6. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia BTN.LT arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
  3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
  3.4.1. BTN.LT naudotojų duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo. Naudotojas turi teisę sužinoti, kaip naudojama jo asmeninė informacija. Jeigu jūsų informacija yra klaidinga, nebaigta ar netinkama, tam, kad būtų galima tiksliai vykdyti jūsų užsakymus ir teikti paslaugas, pataisykite ją nedelsdami. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti, kad BTN.LT tvarkytoja ištaisytų ar sunaikintų jo pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą). Jei dėl to tampa neįmanoma naudotojui toliau teikti BTN.LT paslaugas, šių paslaugų teikimas nutraukiamas (panaikinus asmens duomenis) ar sustabdomas.
  3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
  3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
  3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
  3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  4. Naudotis e – parduotuvės paslaugomis gali:
  4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
  4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
  4.3. juridiniai asmenys;
  4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

  II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

  5. BTN.LT gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e - parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:

  5.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
  5.2. išrašyti finansinius dokumentus;
  5.3. išpręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  5.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
  6. Registracijos e-parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
  7. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis BTN.LT įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  8. BTN.LT gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

  III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

  9. BTN.LT pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
  9.1. tik šio dokumento 5.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
  9.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

  10. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

  V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

  11. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.
  12. BTN.LT, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu uzsakymai@btn.lt arba paštu: Gedimino pr. 64, LT 01111 Vilnius).

  VI. Privatumo politikos keitimas

  13. BTN.LT turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Duomenų apsaugos taisykles apie tai pranešdamas e- parduotuvėje, bei nurodytu el. paštu.

  14. Duomenų apsaugos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi e-parduotuvės sistemoje.
  15. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Duomenų apsaugos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu uzsakymai@btn.lt arba paštu: Gedimino pr. 64, LT 01111 Vilnius) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis.
  16. Jei po Duomenų apsaugos taisyklių papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

  VII. Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais

  17. Duomenų valdytoja: UAB "BTN" (įmonės kodas 300 542 783, buveinės adresas – Gedimino pr. 64, Vilnius, tel. (8) 526 29060, el. pašto adresas: uzsakymai@btn.lt).
  18. Duomenų tvarkymo tikslas - tiesioginė rinkodara: BTN.LT informacinių naujienlaiškių siuntimas ir/ar renginių organizavimas, ir/ar siūlymo įsigyti prekes bei paslaugas siuntimas.

  • Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi asmens duomenys: Jūsų el. pašto adresas.
  • Renginių organizavimo tikslu tvarkomi asmens duomenys: Jūsų el. pašto adresas, vardas, pavardė.

  19. Duomenų tvarkymo pagrindas - Jūsų sutikimas. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti savo paskyroje, atsiuntę mums elektroninį laišką adresu uzsakymai@btn.lt, temos laukelyje įrašę „Atsisakyti tiesioginės rinkodaros" arba paspaudę laiško pabaigoje pateiktą nuorodą.
  20. Naujienlaiškiams siųsti mes naudojamės „MailerLite" paslaugomis, todėl sutikdami gauti naujienlaiškius, kartu perduodate ir leidžiate apdoroti savo duomenis pagal „MailerLite" privatumo politiką, bei „MailerLite" naudojimo sąlygas. Su „MailerLite" privatumo politika ir naudojimosi sąlygomis galite susipažinti https://www.mailerlite.com/privacy-policy, https://www.mailerlite.com/terms-of-service.

  VIII Slapukų (angl. cookies) naudojimas

  21. Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį BTN.LT prašo Jūsų naršyklės išsaugoti Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Slapukas prisimena Jūsų veiksmus ir prioritetus ir leidžia Jums kaip įmanoma patogiau naršyti BTN.LT. Be slapukų negalėtumėte naudotis visomis BTN.LT funkcijomis.
  22. BTN.LT naudoja šiuos slapukus:

  • Seanso slapukai. Tai trumpalaikiai slapukai, kurie yra naudojami BTN.LT funkcionalumui palaikyti. Jie leidžia duomenų valdytojai susieti Jūsų veiksmus su naršyklės seansu, kuris, atitinkamai, prasideda ir baigiasi, kai Jūs atidarote ir uždarote naršyklės langą. Seanso slapukai primena BTN.LT, ką lankytojas pasirinko ankstesniame puslapyje, taip išvengiant pakartotinio informacijos įvedimo. Tokiu būdu yra pvz. saugoma naudotojo pasirinkta svetainės kalba ar seanso ID, kuris padeda išvengti pakartotinio prisijungimo vardo ir slaptažodžio įvedimo viso seanso metu. Seanso slapukai yra pašalinami uždarius interneto naršyklės langą.
  • Nuolatiniai slapukai. šių slapukų galiojimo laikas nustatytas iš anksto, ir jie lieka jūsų naršyklėje, kol baigiasi jų galiojimas arba juos pašalinate. BTN.LT yra naudojami nuolatiniai „Google Analytics", "Facebook" ir kiti slapukai, kurie suteikia mums tokios informacijos kaip svetainės lankytojų skaičius, jų aplankyti puslapiai ir bendra mūsų svetainėje praleisto laiko trukmė. Visa informacija, surinkta naudojant šiuos slapukus, yra sujungiama su gauta panašia kitų lankytojų informacija, todėl ji yra anonimiška. Surinkta informacija yra naudojama svetainės tobulinimo tikslams.

  23. Seanso ir nuolatiniai slapukai skiriami į pirmosios šalies ir trečiosios šalies slapukus:

  • Pirmosios šalies slapukai. Tai BTN.LT valdomi slapukai.
  • Trečiųjų šalių slapukai. Tai slapukai, kurie yra valdomi kitų domenų, nepriklausančių BTN.LT. Visuose BTN.LT puslapiuose naudojami „Google Analytics", "Facebook", "Youtube" ir kitų trečiųjų šalių slapukai.

  24. Naudojamų slapukų sąrašas ir jų valdymo (blokavimo ir pašalinimo) galimybės aprašomos atskirame BTN.LT tinklalapio puslapyje 'Slapukų naudojimo politika'. Nuoroda į šį puslapį yra kiekvieno BTN.LT tinklalapio puslapio apačioje.
  25. Jei savo naršyklėje nesate pasirinkę nustatymo nepriimti visų ar tam tikros rūšies slapukų, slapukai bus sukurti iš karto, kai apsilankysite BTN.LT. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios BTN.LT paslaugos gali neveikti.

  IX Nuorodos į kitus tinklapius

  26. BTN.LT teikiamos nuorodos į tretiesiems asmenims priklausančias Interneto svetaines. Pereidami į kitą svetainę, Jūs sutinkate su tos svetainės duomenų apsaugos ir kitomis nuostatomis bei taisyklėmis. Rekomenduojame atskirai susipažinti su kiekvieno ne BTN.LT priklausančio aplankyto tinklapio naudojimo sąlygomis.