Prekių katalogas

Prekių grąžinimas

 • Prekių grąžinimas, Sutarties atsisakymas
  1.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti sutarties ir grąžinti gautas (atsiimtas) prekes, dovanas - per šių Taisyklių 1.3 punkte nurodytą laikotarpį. Ši nuostata reiškia, kad Pirkėjas, minėtu laikotarpiu, persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės ir (ar) Dovanos, turi teisę pranešti Pardavėjui žodžiu arba raštu apie savo norą atsisakyti sutarties ir grąžinti prekes su dovanomis Pardavėjui bei susigrąžinti sumokėtus pinigus. Prekės ir Dovanos grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.
  1.2. Minėta sutarties atsisakymo ir prekių grąžinimo teisė netaikoma Sutartims dėl:
  a) pagal specialius vartotojo nurodymus gaminamų prekių, t. y. prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, neatsižvelgiant į tai, ar prekės pradėtos gaminti, ar ne, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
  b) greitai gendančių Prekių ar Prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
  c) supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
  d) Prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
  e) supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
  1.3. Pirkėjo teisė atsisakyti sutarties ir grąžinti prekes su dovanomis taikoma tik fiziniams asmenims ir atsiranda nuo Sutarties sudarymo dienos, kaip ji yra apibrėžta Pirkimo Taisyklių 5 dalyje. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės perdavimo jam, atsisakyti sutarties ir grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais kokybiškos Prekės gali būti grąžinamos ir per ilgesnį terminą (tokia informacija teikiama, pvz.: skelbiamo pasiūlymo sąlygose / taisyklėse, lojalumo programos taisyklėse).
  1.4. Pirkėjas, pageidaudamas grąžinti prekes ir atsisakyti Sutarties, turi kreiptis į Pardavėją žodžiu arba atsiųsti Pardavėjui užpildytą laisvos formos prašymą, kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti Sutarties. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
  1.5. Prekės grąžinamos UAB „BTN“ parduotuvėje atsižvelgiant į skiltyje ,,Prekių grąžinimas” numatytas išimtis.
  1.6. Pirkėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo Pardavėjui apie savo sprendimą grąžinti prekes (ar atsisakyti sutarties) pateikimo dienos grąžina arba perduoda Prekes Pardavėjui arba Pardavėjo Prekes priimti įgaliotam asmeniui. Jeigu Pirkėjas Prekes išsiuntė per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo Pardavėjui apie savo sprendimą grąžinti prekes (ar atsisakyti sutarties) pakeitimo dienos, laikoma, kad Pirkėjas prekes išsiuntė per nurodytą prekių grąžinimo terminą.
  1.7. Pirkėjui atsisakius sutarties ir, grąžinusiam prekes, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai arba, esant 1.8. punkte nurodytoms aplinkybėms, dalis jų, įskaitant pristatymo išlaidas. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina visus ar dalį pinigų už Prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo įrodymo apie Prekės išsiuntimą Pardavėjui gavimo dienos arba Prekės grąžinimo dienos. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos už šias Prekes grąžinamos, jeigu grąžinamai daliai Prekių pristatymo mokestis buvo taikomas. Tuo atveju, jeigu Prekė grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, taikomos šių Taisyklių 1.11 punkto nuostatos.
  1.8. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą (įskaitant, bet neapsiribojant Taisyklių 1.9 punkte nurodytus atvejus), atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, t. y. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam Prekės vertės sumažėjimui.
  1.9. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą, jei grąžinama Prekė ar jos pakuotė yra sugadinta, Prekė yra praradusi prekinę išvaizdą (pažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), Prekė buvo naudota, Prekė yra be autentiškų etikečių, apsauginių maišelių bei be tų pačių priedų, su kuriais ir buvo parduota, Prekė yra netvarkingoje ir/ar neoriginalioje pakuotėje (be instrukcijos ir garantinio talono, jei jie buvo pristatyti su Preke), kitokios sudėties, nei Pirkėjo buvo įsigyta, negrąžintos perduotos Pirkėjui kartu su Preke Dovanos, Prekės aksesuarai ar priedai.
  1.10. Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį), arba kasos aparato kvitą, arba kitą Prekės pirkimą̨–pardavimą̨ iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą̨ (pvz.: mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą) ir užsakymo numerį.
  1.11. Pirkėjui grąžinus Prekes dėl Prekės kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja visiškai grąžinti Pirkėjui už nekokybišką Prekę sumokėtą kainą ir atlyginti pristatymo bei grąžinimo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas negu Pardavėjo pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių prekės grąžinimo išlaidų.
  1.12. Įprasta tvarka, Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke.
  1.13. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų ar dalies jų tol, kol Prekės negrąžintos arba kol Pirkėjas nepateikia įrodymo, kad prekės yra išsiųstos.
  1.14. Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui po Sutarties atsisakymo:
  a) Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjui;
  b) išskyrus atvejus, susijusius su nekokybiška Preke, kaip tai numatyta 1.11 punkte, Pirkėjas bus atsakingas už Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidų padengimą;
  c) Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui;
  d) Prekės kaina bei pristatymo išlaidos Pirkėjui kompensuojamos vadovaujantis 1.7 punktu.
  1.15. Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos Prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Grąžinimo taisyklės, nurodytos šioje ar kitose Taisyklių dalyse nedaro jokios įtakos šių teisių egzistavimui. 

 • Prenumeruokite naujienlaiškį

  Informacija